Leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

 

Beroepscode

De School voor Schrijftraining houdt zich aan haar verplichtingen zoals die verwoord zijn in de beroepscode van de School voor Schrijftraining.

 

Totstandkoming opdracht

De opdracht wordt aanvaard mits er over de inhoud en de uitvoering overeenstemming is bereikt.

 

In de overeenkomst staan in elk geval de volgende zaken:

 • de doelgroep
 • de groepsgrootte
 • de naam of omschrijving van de training/, workshop, cursus of het project
 • de datum waarop of periode waarin de opdracht wordt uitgevoerd
 • de plaats waar de training, workshop, cursus of het project plaatsvindt
 • de tijden (indien bekend)
 • de kosten voor de accommodatie en voorzieningen (zoals consumpties)
 • de vergoeding die in rekening wordt gebracht

 

Wijziging of beëindiging van de opdracht

Indien zich tijdens de uitvoering van de opdracht nieuwe omstandigheden voordoen die aan de doelstelling van de opdracht afbreuk doen, dan zal de School voor Schrijftraining direct overleggen met de opdrachtgever. De School voor Schrijftraining heeft het recht om bij veranderende omstandigheden die de doelstelling van de opdracht schaden, een opdracht te beëindigen.

 

Derden

De School voor Schrijftraining betrekt alleen derden bij een opdracht nadat er overleg is geweest met de opdrachtgever.

 

Geestelijk eigendom

Modules, modellen, trainingsmethoden, hand-outs en technieken die de School voor Schrijftraining tijdens een opdracht gebruikt, blijven eigendom van de School voor Schrijftraining. Openbaring kan alleen geschieden na toestemming van de School voor Schrijftraining. Uiteraard heeft de opdrachtgever het recht stukken voor gebruik in de eigen organisatie te vermenigvuldigen (voor zover dit past binnen het doel van de opdracht).

 

Facturering

Uiterlijk vier weken na beëindiging van een opdracht verstuurt de School voor Schrijftraining een factuur.

 

Betaling

Opdrachtgever zal de factuur binnen een termijn van vier weken betalen.

 

Annuleringsvoorwaarden

 • Een opdracht kan alleen schriftelijk geannuleerd worden.
 • Tot een maand voor aanvang van een opdracht kunt u zonder kosten annuleren.
 • Bij annulering tussen een maand en 14 dagen voor de eerste bijeenkomst van een opdracht zijn de kosten 50 procent van het oorspronkelijke bedrag.
 • Wanneer u binnen 14 dagen voor aanvang van een training annuleert, bent u het volledige bedrag verschuldigd.
 • Wanneer een deelnemer aan een open training op de eerste bijeenkomst niet verschijnt, merken wij dat aan als annulering.
 • Bij verhindering van een deelnemer kan een opdrachtgever, in overleg met de School voor Schrijftraining, een vervangende deelnemer voordragen. Deze vervangende deelnemer volgt dan de gehele training.
 • Bij verhindering tijdens de training vervallen de verzuimde uren en blijft het volledige cursusgeld verschuldigd.
 • Bij open trainingen is doorschuiven mogelijk. Doorschuiven naar een volgende training is mogelijk mits u een termijn in acht neemt van 14 dagen voor de eerste bijeenkomst van de training waarvoor u zich in eerste instantie had opgegeven.
 • Bij onvoldoende aanmeldingen behoudt de School voor Schrijftraining zich het recht voor een open training te annuleren. In dat geval informeren we deelnemers minimaal 14 dagen van tevoren. Indien gewenst kunnen deelnemers kosteloos de training doorschuiven.