Beroepscode

Wat kun je van ons verwachten

 

Hieronder tref je onze beroepscode aan. In die beroepscode beschrijven wij onze verplichtingen en verantwoordelijkheden. Hierin staat waar wij ons aan houden en wat we doen om onze kwaliteit te waarborgen. 

 

 

Beroepscode


1.

De School voor Schrijftraining houdt zich aan deze beroepscode.

 

 

2. Professionaliteit

 

2.1

De School voor Schrijftraining zal zich ten opzichte van de opdrachtgever professioneel opstellen.

 

2.2

De School voor Schrijftraining aanvaardt alleen opdrachten en geeft alleen advies als de school de voor die opdracht of voor dat advies benodigde expertise in huis heeft.

 

 

3. Onafhankelijkheid

 

3.1

De School voor Schrijftraining zal vermijden dat bij de uitvoering van een opdracht andere belangen een rol spelen dan de uitvoering van de opdracht. De School voor Schrijftraining waarborgt een onafhankelijke positie. Concreet betekent dit dat als de School voor Schrijftraining mogelijke nevenbelangen ziet, dit als gevolg heeft dat ze een opdracht zal weigeren of de nevenbelangen zal voorleggen aan de opdrachtgever.

 

3.2

De School voor Schrijftraining brengt een honorarium in rekening op basis van arbeid en kosten. Er wordt geen honorarium in rekening gebracht op basis van kostenbesparing of winsttoeneming bij de opdrachtgever. Dit om de onafhankelijkheid van de School voor Schrijftraining te garanderen.

 

 

4. Geheimhouding en zorgvuldigheid

 

4.1

De School voor Schrijftraining honoreert het vertrouwelijke karakter van trainingen, workshops en cursussen. Dit betekent dat de School voor Schrijftraining zorgvuldig omgaat met informatie van de deelnemers en/of opdrachtgevers.

 

4.2

Informatie zal alleen gebruikt worden als dit het belang van de opdracht ten goede komt en als het de opdrachtgever en/of bron niet schaadt.

 

4.3

Informatie zal alleen aan de derden worden vrijgegeven als de opdrachtgever en de informatieverschaffer hiervoor vooraf toestemming hebben gegeven.

 

4.4

De School voor Schrijftraining geeft geen oordelen over deelnemers aan anderen dan de deelnemer zelf. Dit betekent dat de School voor Schrijftraining ook geen oordeel geeft over medewerkers van een opdrachtgever. De enige uitzondering hierop is als de cursus of training als doel heeft om een oordeel te vormen over deelnemers aan het traject. In dat geval dienen deelnemers van tevoren op de hoogte te worden gesteld van dit doel, dienen ze vooraf geïnformeerd te worden over de wijze waarop een oordeel tot stand komt en dienen ze na afloop in de gelegenheid gesteld te worden om van gedachten te wisselen over de beoordeling met de beoordelaar en met degene aan wie gerapporteerd wordt. Dit oordeel wordt ook schriftelijk aan de deelnemer kenbaar gemaakt.

 

 

5. Transparantie

 

5.1

De School voor Schrijftraining maakt middels een schriftelijke overeenkomst (contract, offerte) duidelijk wat de opdrachtgever mag verwachten.

 

5.2

Als zich tijdens een opdracht veranderingen voordoen die invloed hebben op de opdracht, dan zal de School voor Schrijftraining de opdrachtgever daar direct van op de hoogte stellen.

 

5.3

De School voor Schrijftraining houdt een documentatie bij van elke opdracht om eventuele verantwoording achteraf mogelijk te maken. De School voor Schrijftraining waakt ervoor dat van deze documentatie geen misbruik gemaakt kan worden. Relevante documentatie blijft ten minste vijf jaar bewaard.

 

5.4

Na afloop wordt een opdracht geëvalueerd. De opdrachtgever ontvangt hiervan een schriftelijk verslag.

 

5.5

De School voor Schrijftraining geeft rekenschap voor haar handelen aan alle belanghebbenden, indien die daarom vragen.

 

 

6. Geschillen

 

6.1

Een opdrachtgever kan altijd een klacht indienen bij de School voor Schrijftraining.

 

6.2

Een opdrachtgever kan ook schriftelijk een klacht indienen bij de geschillencommissie van de School voor Schrijftraining. Deze commissie bestaat uit twee personen. De commissieleden hebben geen financiële banden met de School voor Schrijftraining. De geschillencommissie heeft als doel een bindende uitspraak te doen over de ingediende klacht. De School voor Schrijftraining aanvaardt de uitspraak.

 

6.3

De geschillencommissie is te bereiken door een brief te sturen naar:

 

School voor Schrijftraining

Geschillencommissie

Vlindermeent 71

1218 CW Hilversum

 

6.4

De geschillencommissie bestaat uit twee leden:

mevrouw drs. Carlijn Hoogeveen

de heer drs. Suus van Tilburg

 

 

7. Kwaliteit

 

7.1

De School voor Schrijftraining evalueert alle opdrachten en trainingen.

 

7.2

De School voor Schrijftraining neemt het initiatief tot verbinding van vakgenoten.

 

7.3

De School voor Schrijftraining maakt voorafgaand aan elke opdracht een analyse van de leerbehoefte. Voor die analyse wordt informatie verzameld. Bijvoorbeeld door voorgesprekken, (telefonische) intakegesprekken met deelnemers of anderszins.

 

7.4

Een maal per jaar brengt de School voor Schrijftraining verslag uit van de manier waarop de kwaliteit is geborgd en verbeterd.